Kronolojik Kur’an Okumaları

Kronolojik Kur’an Okumaları

          Kur’an, Allah’ın insana son seslenişi, son ahdi ve onunla yaptığı son iman sözleşmesidir. (7/A’raf 169-173; 2/Bakara 40, 63, 83-85; 5/Maide 1, 7-14) İlahi ve evrensel bir rahmet (6/En’am 157; 7/A’raf 203; 21/Enbiya 107), insana yeniden can veren bir ruhtur. (16/Nahl 2; 42/Şûrâ 52). Dikey anşamda yağmur (vahiy), yatay anlamda bir nehir, bir şeriattır (13/Ra’d 17-25). Dolayısıyla düşünce ve değer dünyamızın can damarı, ruhun azığı aklın güneşidir. Ona teslim olanlar o ilahi nurla aydınlık kandillere döner ve yaşadıkları dünyayı aydınlatırlar (24/Nûr 35-38). Ancak bunun için Kur’an’ın anlaşılarak ve hissedilerek okunması gerekir. Çünkü bir hitabın gayesi muhatabına ulaşmak,anlaşılmak ve taşıdığı mesajı hedefine ulaştırmaktır (38/Sad 29; 41/Fussilet 3; 4/Nisa 82; 47/Muhammed 24). Bu nedenledir ki Kur’an, kendisinin okunmasını, anlaşılmasını, yaşanmasını ve tebliğ edilmesini reşit olan her mümine farz kılmıştır (28/Kasas 85, Hamdi Yazır, Hak Dini).

 

          Fakat Kur’an’la ilişkimiz hep bu doğrusallıkta seyretmemiştir. Erken dönemlerden itibaren yaşanan siyasal ve sosyal kırılmalar, sosyo-psikolojik sonuçlara neden olurken, Kur’an’ın kendi özgün sistematiğinin terk edilmesine, indiği tarihî arkaplan ve sistematik bütünlüğün gözden kaçırılmasına, kavramsal kırılmalara, ve yabancılaşmalara yol açmıştır. Kur’an’ın gelişi güzel okunması sonucu bazı ayetlerin anlaşılmasında yaşanan sıkıntılar ve mezhebi kırılmalar taklit dönemleri boyunca halk muhayyilesinde Kur’an’ın bütünüyle anlaşılmaz bir kitap olduğu zehabını doğurmuş ve Kur’an’ı başvuru kaynağı olmaktan çıkararak anlaşılmadan okunup sevap alınacak bir kitaba dönüştürmüştür. gelinen noktada ortaya çıkan farklı yaklaşımlar da sistemi orjinaline kavuşturmak yerine, eski tartışmaları anakronik okumalarla tekrar edrek yeni kırılganlıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

 

          Dolayısıyla Kur’an’ın Allah tarafından indirildiği, Hz. Peygamber ve sahabe tarafından okunup hayata geçirildiği o ilk dönemdeki kronolojik okuma biçimiyle yeniden okunması ve halkımızla buluşturulması son derece önemlidir. Bu kitaba iman eden insanımızın bu kitapla ilişkisini yeniden kurmanın ve tanışıklığını geliştirmenin yolu bu çabaları geliştirmekten geçmektedir.