IV. Dönem

IV. Dönem

 

İLAHİYAT PROGRAMLARINI DESTEKLEME

KURS KİTABI 

 

 

YRD. DOÇ. DR. AHMET EKŞİ

AHMET MEYDAN

AHMET YAPICI

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

IV. DÖNEM

 

1. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yüzünden Okunacak Sure

1. Mâide Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Şirk ve İman

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

Dört Halife Dönemi ve Olayları

1. Hz. Ebû Bekir ve Dönemi

a. Şahsiyeti

b. Yalancı Peygamberlerin Ortaya Çıkışı ve Dinden Dönme Olayları

c. Fetihler

 

Ç. FIKIH

Evlilik ve Aile Hayatı

a. Evlenme

b. Boşanma

 

D. HADİS

Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Modern Bilimlerin Katkısı

 

E. KELAM

1. Günümüzde Kelam İlmi

a. İslam Dünyasında Kelam İlmi Çalışmaları

b. Türkiye’de Kelam İlmi Çalışmaları

 

F. TEFSİR

Meali ve Tefsiri Yapılacak Sureler

a. Fil Suresi

b. Kureyş Suresi

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Tanrı İnancı

a. Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’te Tanrı İnancı

b. Hint ve Doğu Asya Dinlerinde Tanrı İnancı

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Din ve Sosyal Değişim

a. Dinin Sosyal Değişime Etkileri

 

I. İSLAM FELSEFESİ

Din ve Felsefe İlişkisi

 

 

2. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yüzünden Okunacak Sure

1. Mâide Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

1. Yardımlaşma

2. İslam’da Temizlik

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

2. Hz. Ömer ve Dönemi

a. Şahsiyeti

b. Fetihler

c. Beytülmâlin Kurumsallaşması

ç. Adalet

 

Ç. FIKIH

1. İşçi ve İşveren İlişkileri

2. Yiyecek ve İçecekler

 

D. HADİS

Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Modern Bilimlerin Katkısı

 

E. KELAM

Çağdaş Kelam Problemleri

a. Deizm (Yaradancılık)

b. Çok Tanrıcılık (Politeizm)

c. Gizemcilik (Mistisizm)

 

F. TEFSİR

Meali ve Tefsiri Yapılacak Sureler

c. Maûn Suresi

ç. Kevser Suresi

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Peygamber veya Din Kurucusu İnancı

a. Hz. Musa

b. Hz. İsa

c. Hz. Muhammed

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Din ve Sosyal Değişim

b. Sosyal Değişimin Dine Etkileri

 

I. İSLAM FELSEFESİ

İslam Felsefesinin Doğuşu ve Gelişimi

 

 

3. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yüzünden Okunacak Sure

2. Saf Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Kötü Alışkanlıklar

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

3. Hz. Osman ve Dönemi

a. Şahsiyeti

b. Fetihler

c. İsyan Hareketleri ve Şehit Edilmesi

 

Ç. FIKIH

Hukukî ve Ticarî Hayatta Temel İlkeler

 

D. HADİS

Dinin Kaynağı Olması Bakımından Hadis ve Sünnetin Değeri

a. Hadis ve Sünnetin Bağlayıcılığı

 

E. KELAM

Çağdaş Kelam Problemleri

d. Bilinemezcilik (Agnostisizm)

e. Pozitivizm (Olguculuk)

f. Tanrı Tanımazlık (Ateizm)

 

F. TEFSİR

Meali ve Tefsiri Yapılacak Sureler

d. Kafirûn Suresi

e. Nasr Suresi

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Dinlerde Peygamber veya Din Kurucusu İnancı

a. Buda, Nanak, Mahvira/Parsva

b. Konfüçyüs, Lao-tzu, Zerdüşt

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Sosyal Değişme Modelleri

a. Evrimci Modeller

b. Organizmacı Modeller

c. Diyalektik Modeller

 

I. İSLAM FELSEFESİ

İslam Felsefesinde Felsefî İlimler ve Sınıflaması

 

 

4. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Ezberlenecek Sure

1. Mülk Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Abdest

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

4. Hz. Ali ve Dönemi

a. Şahsiyeti

b. Cemel Olayıc. Sıffîn Olayı

 

Ç. FIKIH

İktisadî ve Ticarî Hayatta Yeni Yaklaşımlar

a. Faiz

b. Borsa

 

D. HADİS

Dinin Kaynağı Olması Bakımından Hadis ve Sünnetin Değeri

b. Hadis ve Sünnetin Anlaşılmasında Bütünlüğün Gözetilmesi

 

E. KELAM

Çağdaş Kelam Problemleri

g. Nihilizm (Hiççilik)

h. Satanizm

i. Tenasüh ve Reenkarnasyon (Ruh göçü)

 

F. TEFSİR

Meali ve Tefsiri Yapılacak Sure

f. Leheb Suresi

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Ahiret İnancı

a. Hesap Verme

b. Ceza ve Mükâfat

c. Ahiret İnancının Yaptırım Gücü

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Sosyal Değişme Modelleri

a. Yapısal-İşlevsel Model

b. Çatışma Modeli

c. Grupsal Model

 

I. İSLAM FELSEFESİ

Büyük İslam Filozofları

 

 

5. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Ezberlenecek Sure

2. Nebe Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Tövbe

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

5. Dört Halife Döneminin İslam Kültür ve Medeniyetindeki Yeri

 

Ç. FIKIH

İktisadi ve Ticari Hayata Yeni Yaklaşımlar

c. Vadeli Satışlar

d. Sigorta

 

D. HADİS

Dinin Kaynağı Olması Bakımından Hadis ve Sünnetin Değeri

c. Hadiste Yerellik

 

E. KELAM

İslam Dininin Özgürlüğe Verdiği Önem

 

F. TEFSİR

Örnek Tefsir Metinleri

a. Bakara Suresi, 1-5. Ayetler

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Mehdi-Mesih İnancı

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Sosyal Değişme Faktörleri

a. Nüfus

b. Teknoloji

c. Kültür

 

I. İSLAM FELSEFESİ

İslam Felsefesinin Batı Felsefe ve Düşüncesine Etkisi

 

 

6. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Ezberlenecek Sure ve Ayetler

1. Bakara Suresi (153-157) Ayetler

2. Târık Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Tarihi Şahsiyetler

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

Emeviler Dönemi

a. Kuruluşu

b. Hilafetin Saltanata Dönüşmesine Tepkiler

i. Kerbela Olayı

ii. Abdullah bin Zübeyr Olayı

 

Ç. FIKIH

İslam’da Çevre ve Hayvan Hakları

 

D. HADİS

Dinin Kaynağı Olması Bakımından Hadis ve Sünnetin Değeri

d. Hadiste Evrensellik

 

E. KELAM

Din Seçme Özgürlüğü

a. Özgür İrade ve İman

b. İman-Bilgi İlişkisi

c. İman-Amel İlişkisi

 

F. TEFSİR

Örnek Tefsir Metinleri

b. İsra Suresi, 23-39. Ayetler

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Kutsal Kitap İnancı

a. Dinlerde Kutsal Kitaplar ve Kaynakları

b. Kutsal Kitapların Dinlerdeki Yeri ve Otoritesi

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Sosyal Değişme Faktörleri

ç. Keşifler, İcatlar ve Yayılma

d. Fizikî Çevre

e. Liderler ve Toplumsal Hareketler

 

I. İSLAM FELSEFESİ

İslam Dünyasında Ortaya Çıkmış Felsefî Akımlar

a. Dehriyye

b. Tabiatçılar

 

 

7. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Ezberlenecek Sureler

1. Fecr Suresi

2. Beled Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

İslam’da Ahlak

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

Emeviler Dönemi

e. Fetihler ve İslam Coğrafyasının Genişlemesi

f. İç Sorunlar

g. Dış Sorunlar

h. Yıkılışı

 

Ç. FIKIH

1. Fıkıh ve Sosyal Yaşam

2. Temel Hak ve Hürriyetler

a. Yaşama Hakkı

b. İnanç, Düşünce ve İbadet Hürriyeti

c. Neslin Korunması

d. Mülkiyet Hakkı

 

D. HADİS

Örnek Alma ve Taklit Etme

a. Örnek Alma Ne Demektir?

b. Taklit Etme Ne Demektir?

 

E. KELAM

Tasdik ve İnkar Açısından İnsanlar

a. Mümin

b. Münafık

c. Kafir

ç. Müşrik

 

F. TEFSİR

Örnek Tefsir Metinleri

c. Mü’minûn Suresi, 1-10. Ayetler

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

1. Dinî Çoğulculuk

2. Türkiye’deki Dinî Gruplar

a. Yahudiler

b. Hıristiyanlar

3. Dinler Arası Diyalog

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Sosyal Normlar, Değerler ve İslam

a. Örf ve Âdet

b. Hukuk

c. Ahlak

 

I. İSLAM FELSEFESİ

İslam Dünyasında Ortaya Çıkmış Felsefî Akımlar

c. İhvan-ı Safâ

ç. İşrâkîlik

d. Bağımsız Düşünürler

 

 

8. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Ezberlenecek Sureler

1. Şems Suresi

2. Leyl Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Anne-Baba Sevgisi

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. Endülüs Emevileri

a. Emirlik Dönemi

b. Halifelik Dönemi

c. Yıkılışı

2. Emeviler Sonrası Endülüs

3. Endülüs’te Müslüman Varlığına Son Verilmesi

 

Ç. FIKIH

Kamu Haklarının Gözetilmesi

a. Kamu Mallarının Korunması

b. Ülke Zenginliklerinin Korunması

c. Ehliyet ve Liyakat

ç. Vazifelerin Hakkıyla Yerine Getirilmesi

 

D. HADİS

c. Örnek Alma ile Taklit Etme Arasındaki Fark

 

E. KELAM

Dinin İçinde Özgürlük

 

F. TEFSİR

Örnek Tefsir Metinleri

ç. Hucurât Suresi, 6-12. Ayetler

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

1. Misyonerlik

2. Türkiye’de Faaliyet Gösteren Misyoner Gruplar

2.1. Hıristiyan Gruplar (Baptistler, Adventistler, Mesih İnanlıları)

2.2. Yahova Şahitleri

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Sosyal Normlar, Değerler ve İslam

ç. Bilim

d. Sanat

e. Moda

 

I. İSLAM FELSEFESİ

1. Skolastik Felsefe

2. Skolastik Felsefî Akımlar

 

GENEL DEĞERLENDİRME TESTLERİ CEVAP ANAHTARI

KAYNAKÇA

 

Paylaş:

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile