III. Dönem

III. Dönem

 

İLAHİYAT PROGRAMLARINI DESTEKLEME

KURS KİTABI 

 

 

YRD. DOÇ. DR. AHMET EKŞİ

AHMET MEYDAN

AHMET YAPICI

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

III. DÖNEM

 

1. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yüzünden Okunacak Sure

a. Nisâ Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

İslam’ın Şartları

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

Medine’de İlk Etkinlikler

a. İslam Kardeşliğinin Oluşturulması (Ensar ve Muhacir’in Kardeş İlan Edilmesi)

b. Mescid-i Nebî’nin Yapılması ve Bölümleri

c. Nüfus Sayımı

d. Medine Sözleşmesi

 

Ç. FIKIH

1. İçtihat Kavramı

2. Hz. Muhammed’in İçtihada Verdiği Önem

 

D. HADİS

Hadis Çeşitleri

Kaynağına Göre Hadis Çeşitleri

a. Kudsi Hadisler

b. Merfu Hadisler

c. Mevkuf Hadisler

d. Maktu Hadisler

 

E. KELAM

Kader ve Kaza Kavramları

a. Ehl-i sünnetin Kaza ve Kaderle İlgili Görüşleri

 

F. TEFSİR

Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler

a. Kur’an’ı Kendi Bütünlüğü İçinde Anlama

b. Tarihsel Bağlamı Dikkate Alma

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Dinin Kaynağı Hakkındaki Görüşler

a. Evrimci Görüş

b. Vahiy Temelli Görüş

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Din ve Toplum İlişkisi

 

I. İSLAM FELSEFESİ

Felsefenin Tanımı, Kaynağı ve Tarihi

 

 

2. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yüzünden Okunacak Sure

a. Nisâ Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Vücudumuz

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

Medine’de İlk Gelişmeler

İbadet Konusundaki Gelişmeler

a. Ezan

b. Kıblenin Geğişmesi

c. Oruç Emri

 

Ç. FIKIH

Sahabe İçtihatlarından Örnekler

 

D. HADİS

Ravilerinin Sayısına Göre Hadis Çeşitleri

a. Mütevatir Hadisler

b. Ahad Hadisler

i. Meşhur

ii. Aziz

iii. Garip

 

E. KELAM

Kader ve Kaza Kavramları

b. Cebriye’nin Görüşleri

c. Mutezile’nin Görüşleri

 

F. TEFSİR

Kur’an’ı Anlama ve Yorumlamada Temel İlkeler

c. Sünnetin Açıklayıcılığından Yararlanma

d. Bilimsel Verilerden Yararlanma

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

1. Dinin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi

2. Diğer Dinleri Öğrenmenin İslam Açısından Önemi

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Sosyolojik Açıdan Din

 

I. İSLAM FELSEFESİ

Felsefe - Bilim İlişkisi

 

 

3. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yüzünden Okunacak Sure

b. Mülk Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Kur’an-ı Kerim

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

Müşriklerle Mücadele

a. İlk Seriyye ve Gazveler

b. Bedir Savaşı

c. Uhud Savaşı

ç. Hendek Savaşı

d. Hudeybiye Antlaşması

 

Ç. FIKIH

Tâbiin İçtihatlarından Örnekler

 

D. HADİS

Sıhhat Derecesine Göre Hadis Çeşitleri

a. Sahih Hadis ve Özellikleri

b. Hasen Hadis

 

E. KELAM

İnsanın Kaderle İlgili Bazı Özellikleri

a. Akıl Sahibi ve Özgür Olmak

 

F. TEFSİR

Kur’an’ın Ana Konuları

a. Yaratılış ve Evren

b. İman

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Vahiy Kaynaklı Dinler

a. Vahiy Geleneği

b. Yahudilik

i. Yahudiliğin Doğuşu ve Gelişmesi

ii. Yahudiliğin Temel Özellikleri

iii. On Emir

iiii. Yahudiliğin Diğer Dinlere Bakışı

c. Kur’an-ı Kerim Açısından Yahudilik ve Yahudiler

ç. Türkiye’de Yahudilik

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Din Sosyolojisinin Konusu ve Temel Kavramları

 

I. İSLAM FELSEFESİ

Bilgi Teorisi ve Bilim Felsefesi

 

 

4. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Ezberlenecek Sureler

a. Duhâ Suresi

b. İnşirâh Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Doğruluk ve Güvenirlik

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. İslam’a Çağrı Mektupları

2. Yahudilerle İlişkiler

a. Kaynukaoğulları

b. Nadiroğulları

c. Kureyzaoğulları

ç. Yahudilerin Medine’den Çıkartılması

 

Ç. FIKIH

İçtihadın Şartları

a. Kur’an ve Sünnetin Bilinmesi

b. Fıkıh İlminin Bilinmesi

c. Dinin Genel Amaçlarının Bilinmesi

ç. Toplumun İhtiyaçları ve Değişen Hayat Şartlarının Bilinmesi

 

D. HADİS

Sıhhat Derecesine Göre Hadis Çeşitleri

c. Zayıf Hadis ve Çeşitleri

i. Senetteki Kopukluk ile İlgili Olanlar

ii. Ravinin Kusuru ile İlgili Olanlar

 

E. KELAM

İnsanın Kaderle İlgili Bazı Özellikleri

b. Cüz’i İrade

c. Sorumlu Olmak

 

F. TEFSİR

Kur’an’ın Ana Konuları

c. İbadet

d. Ahlak

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Hıristiyanlık

a. Hıristiyanlığın Temel özellikleri

b. Hıristiyanlığın Tarihçesi ve Hıristiyan Mezhepleri

i. Katoliklik

ii. Ortodoksluk

iii. Protestanlık

c. Hıristiyanlığın Diğer Dinlere Bakışı

ç. Kur’an-ı Kerim Açısından Hıristiyanlık ve Hıristiyanlar

d. Türkiye’de Hıristiyanlık

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Din Sosyolojisinin Doğuşu ve Gelişimi

 

I. İSLAM FELSEFESİ

Bilimsel Bilginin Özellikleri

a. Olgusallık

b. Mantıksallık

c. Nesnellik

ç. Eleştirellik

d. Birleştiricilik

e. Genellik

 

 

5. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Ezberlenecek Sureler

c. Tîn Suresi

d. Alak Suresi

e. Kadr Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Hz. Peygamberin Sünneti

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. Mekke’nin Fethi ve Sonuçları

2. Hıristiyanlarla İlişkiler

 

Ç. FIKIH

Sosyal Değişme ve İçtihadın Gerekliliği

 

D. HADİS

Uydurma (Mevzu) Hadisler

a. Mevzu Hadislerin Ortaya Çıkış Nedenleri

b. Mevzu Hadisleri Tanıma Yolları

c. Mevzu Hadislerin Yol Açtığı Zararlar

ç. Mevzu Hadislere Karşı Alınan Önlemler

 

E. KELAM

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar

a. Ecel ve Ömür

i. Ehl-i Sünnetin Görüşü

ii. Mutezilenin Görüşü

 

F. TEFSİR

Kur’an’ın Ana Konuları

e. İnsan İlişkileri

f. Tarih (Kıssalar

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

İslamiyet

a. İslam’ın Doğuşu

b. İslamiyet’in Temel Özellikleri

c. İslamiyet’in Diğer Dinlere Bakışı

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Dinin Dünyaya Karşı Tutumu

 

I. İSLAM FELSEFESİ

Felsefi Düşüncenin Özellikleri

 

 

6. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Ezberlenecek Sureler

f. Beyyine Suresi

g. Zilzâl Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

İnsanlar Arası İlişkiler

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. Hz. Muhammed’e Gelen Yabancı Elçiler

2. Veda Haccı ve Veda Hutbesi

3. Hz. Muhammed’in Vefatı

 

Ç. FIKIH

Kur’an Ayetlerinden Çıkarılan Hükümler ve Modern Hukukçuların Görüşlerinin

Karşılaştırılması

 

D. HADİS

Sened Tenkidinde Ölçütler

a. Ravinin Adaleti

b. Ravinin Zabtı

 

E. KELAM

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar

b. Rızık

i. Ehl-i Sünnetin Görüşü

ii. Mutezilenin Görüşü

 

F. TEFSİR

Meali Verilecek ve Tefsiri Yapılacak Sure

a. Fatiha Suresi

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Vahiy Kaynaklı Olmayan Dinler

Hint Dinleri

a. Hinduizm

b. Budizm

c. Sihizm

d. Caynizm

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Dini Yaşamın İfade Biçimleri

a. Dini yaşamın Teorik İfadesi: İnançlar

b. Dini yaşamın Pratik İfadesi: İbadetler

 

I. İSLAM FELSEFESİ

Felsefi Düşüncenin İşlev ve Amacı

 

 

7. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Ezberlenecek Sureler

h. Âdiyat Suresi

i. Kâria Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Dua

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

Güzel Ahlak Örneği Olarak Hz. Muhammed

a. Dürüstlüğü, Güvenilirliği ve Cömertliği

b. Merhameti ve Alçakgönüllülüğü

c. Adaletli Davranması

ç. Hoşgörülü Oluşu

d. Sabırlı Oluşu ve Kararlılığı

 

Ç. FIKIH

Kur’an Ayetlerinden Çıkarılan Hükümler ve Modern Hukukçuların Görüşlerinin

Karşılaştırılması

 

D. HADİS

Metin Tenkidinde Ölçütler

a. Dil (ifadelerde tutarlılık)

b. Kur’an’a Uygunluk

 

E. KELAM

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar

c. Afet

d. Sağlık ve Hastalık

e. Başarı ve Başarısızlık

 

F. TEFSİR

Meali Verilecek ve Tefsiri Yapılacak Sure

b. İhlâs Suresi

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Vahiy Kaynaklı Olmayan Dinler

Çin ve Japon Dinleri

a. Konfüçyanizm

b. Taoizm

c. Şintoizm

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Dini Yaşamın İfade Biçimleri

Dini Yaşamın Sosyolojik İfadesi: Dinî oluşumlar

 

I. İSLAM FELSEFESİ

Çağdaş Felsefi Akımlar

a. Analitik Felsefe

b. Fenomenoloji

c. Varoluşculuk

 

 

8. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Ezberlenecek Sureler

k. Tekâsür Suresi

l. Asr Suresi

m. Hümeze Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Peygamberler

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. Bir Eğitimci Olarak Hz. Muhammed

a. Hz. Muhammed’in Konuşma Üslubu

b. Kolaylaştırmayı ve Müjdelemeyi Öğütlemesi

c. Soru Sorarak Öğretmesi

ç. Örnekler Vererek Öğretmesi

d. Tartışarak İkna Etmesi

2. Kültürümüzde Hz. Muhammed Sevgisi

 

Ç. FIKIH

İçtihadın Taklit ve Taassubu Önlemedeki Rolü

 

D. HADİS

Metin Tenkidinde Ölçütler

c. Sahih Sünnete Uygunluk

d. Akılla Çelişmeme

e. Tarihi Verilere Uygunluk

 

E. KELAM

Kaderle İlişkilendirilen Bazı Kavramlar

f. Tevekkül

g. Hayır ve Şer

h. Hidayet ve Dalalet

 

F. TEFSİR

Meali Verilecek ve Tefsiri Yapılacak Sureler

c. Felâk Suresi

d. Nâs Suresi

 

G. KARŞILAŞTIRMALI DİNLER TARİHİ

Vahiy Kaynaklı Olmayan Dinler

Diğer Dinler

a. Zerdüştlük

b. Kabile Dinleri

c. Eski Türk İnançları

 

H. DİN SOSYOLOJİSİ

Dinî Oluşumların Sosyolojik Sonuçları

a. Cemaatlar

b. Tarikatlar

c. Mezhepler

 

I. İSLAM FELSEFESİ

Çağdaş Felsefi Akımlar

d. Hermenetik

e. Yapısalcılık

f. Pragmatizm

 

GENEL DEĞERLENDİRME TESTLERİ CEVAP ANAHTARI

KAYNAKÇA

Paylaş:

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile