II. Dönem

II. Dönem

 

İLAHİYAT PROGRAMLARINI DESTEKLEME

KURS KİTABI 

 

YRD. DOÇ. DR. AHMET EKŞİ

AHMET MEYDAN

AHMET YAPICI

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

II. DÖNEM

 

 

1. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yüzünden Okunacak Sure

a. Bakara Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Örnek Şahsiyetler

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. İlk Vahiy

a. Vahyin Gelişi

b. Vahyin Kesintiye Uğraması

 

Ç. FIKIH

Mükellefiyet: Yükümlülük

a. Mükellefiyetin Temel Şartları

i. Haklardan Yararlanma Yetkisi (Vücûp Ehliyeti)

ii. Hakları Kullanma Yetkisi (Eda Ehliyeti)

b. Yükümlülüğe Konu Olan Eylemler

 

D. HADİS

Hz. Muhammed Devrinde Hadis

 

E. KELAM

Allah İnancı

a. Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Delilleri

i. İmkân Delili

ii. Kemal Delili

 

F. TEFSİR

Hz. Peygamber’in Yaşadığı Dönemde Tefsir

a. Hz. Peygamber’in Kur’an’ı Açıklama Yöntemi

b. Hz. Peygamber’in Kur’an’ı Tefsirine Örnekler

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

Dinin Bireysel ve Toplumsal Hayata Etkisi

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

1. Din ve İletişim

a. İletişimin Önemi ve Temel İlkeleri

 

 

2. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yüzünden Okunacak Sure

a. Bakara Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Öğrenci Hayatı

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

2. İlk Çağrı ve İlk Müslümanlar

3. Çağrının Yaygınlaştırılması ve Sonuçları

a. Hz. Muhammed’e İlk Tepkiler

i. Hz. Muhammed’in Mecnun, Kâhin, Sihirbaz ve Şair Olduğu İddiaları

 

Ç. FIKIH

Hükmün Çeşitleri: Ef’al-i Mükellefin

a. Farz

b. Vacip

c. Sünnet

ç. Müstehap

 

D. HADİS

2. Sahabe Döneminde Hadis

 

E. KELAM

Allah İnancı

a. Allah’ın Varlığı ve Birliğinin Delilleri

iii. Gaye ve Düzen Delili

iv. Fıtrat Delili

b. Allah’ın Varlığı ve Birliğine İnanma

 

F. TEFSİR

Sahabe Döneminde Tefsir

a. Sahabenin Kur’an’ı Tefsir Yöntemi

b. Sahabenin Kur’an’ı Tefsirine Örnekler

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

2. İnsanın Ruhsal Gelişimi ve Dinî Değerler

a. Çocuklukta Dinî Gelişim

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

1. Din ve İletişim

b. İslam’ın İnsan İlişkilerine Verdiği Önem ve Kur’an’dan Örnekler

 

 

3. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yüzünden Okunacak Sure

b. Âl-i İmrân Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Öğünler

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

3. Çağrının Yaygınlaştırılması ve Sonuçları

a. Hz. Muhammed’e İlk Tepkiler

ii. Söylediklerinin İnsan Ürünü Olduğu İddiası

iii. Vahiy alacak Özelliklerde Görülmemesi

iv. İnanmayanların Mucize Talepleri

 

Ç. FIKIH

Hükmün Çeşitleri: Ef’al-i Mükellefin

d. Mubah

e. Haram

f. Mekruh

g. Müfsit

 

D. HADİS

3. Tabiîn Döneminde Hadis

 

E. KELAM

Allah’ın Sıfatları

a. Zatî Sıfatlar

b. Subûtî Sıfatlar

c. Kur’an’da Allah’ın İsimleri

 

F. TEFSİR

Tabiin Döneminde Tefsir

a.Tabinin Kur’an’ı Tefsir Ediş Yöntemi

b. Tabiinin Kur’an’ı Tefsirine Örnekler

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

İnsanın Ruhsal Gelişimi ve Dinî Değerler

b. Ergenlikte Dinî Gelişim

c. Dini Bilincin Uyanması

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

1. Din ve İletişim

b. İslam’ın İnsan İlişkilerine Verdiği Önem ve Kuran’dan Örnekler

 

 

4. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yüzünden Okunacak Sure

b. Âl-i İmrân Suresi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Tatil

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

4. Habeşistan’a Hicret

 

Ç. FIKIH

Fıkhî Hükümlerin Kaynakları ve Bağlayıcılığı

a. Kitap

b. Sünnet

 

D. HADİS

4. Hadislerin Tedvini ve Tasnifi

a. Tedvin ve Tasnif Faaliyetleri

b. Temel Hadis Kaynaklarının Tasnifi

 

E. KELAM

Melek İnancı

a. Meleklerin Varlığı

b. Meleklerin Görevleri

c. Meleklere İmanın Önemi

ç. Cin ve Şeytan

 

F. TEFSİR

Tefsirin Tedvin Dönemi

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

2. İnsanın Ruhsal Gelişimi ve Dini Değerler

d. Ergenlikte Dini Tutumların Belirginleşmesi

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

Toplumsal Yaşamda İnsan İlişkilerinin Önemi

 

 

5. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Tenvin ve Sakin Nun’un Halleri

a. Tenvin ve Sakin nun

b. İhfa

c. İzhar

ç. İklab

d. İdgamlar

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Bayramlar

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

5. Hz. Hamza ve Hz. Ömer’in Müslüman Oluşu

6. Müslümanlara Yönelik Boykot ve Baskılar

7. Hüzün Yılı

 

Ç. FIKIH

Fıkhî Hükümlerin Kaynakları ve Bağlayıcılığı

c. İcma

ç. Kıyas

 

D. HADİS

5. Hadis Usulünün Oluşum Dönemia. Hadis Usulünün Amacı ve Doğuş Nedenleri

b. Hadis Usulü ile İlgili Literatür

 

E. KELAM

Peygamber İnancı

a. Allah’ın Peygamber ve Vahiy Göndermesinin Nedenleri

b. Peygamberlerin Nitelikleri

c. Hz. Muhammed’in Son Peygamber Oluşu

 

F. TEFSİR

Kaynak ve Yöntem Bakımından Tefsir Çeşitleri

a. Rivayet Tefsirleri

b. Dirayet Tefsirleri

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

3. İbadetlerin Psiko Sosyal Temelleri

a. İbadetlerin Gayesi

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

İnsan İlişkilerini Düzenleyen Değerler

a. Örfler

b. Gelenekler

 

 

6. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

1. Sakin Mim’in Okunuş Şekilleri

2. Kalkale

3. Ra’nın Hükümleri

4. Lafzatullah’taki Lam Harfinin Okunuşu

5. Sekte

6. Okunuşu Özel Olan Kelimeler

7. Vakıf, İbtida, Vasıl

8. Kur’an’daki Bazı İşaretler

a. Vakıf (durak) İşaretleri

b. Secde İşareti

c. Hizip, Cüz İşaretleri

9. Kur’an Okuma Biçimleri–Tertil, Tedvir, Hadr

10. Hatalı Okuyuş (Lahn)

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

İslam’da İbadetler

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

8. Medinelilerle Görüşme ve Akabe Biatları

 

Ç. FIKIH

Fıkhi Hükümlerin Diğer Kaynakları

ç. İstihsan

d. Maslahatı Mürsele

e. Seddi Zerai

f. Örf ve Âdetler

g. İstishab ve İstislah

 

D. HADİS

6. Hadiste Şerh ve Yorum Dönemi

 

E. KELAM

Kitap İnancı

a. Peygamberlere Gönderilen Kitaplar

b. Kur’an’da Hz. Muhammed’in Örnekliği

 

F. TEFSİR

Kaynak ve Yöntem Bakımından Tefsir Çeşitleri

a. Dil Bilimsel Tefsir

b. Kelami Tefsir

c. Fıkhî Tefsir

ç. Tasavvufî Tefsir

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

3. İbadetlerin Psiko Sosyal Temelleri

b. İbadetlerde İnanç Davranış İlişkisi

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

İnsan İlişkilerini Düzenleyen Değerler

c. Din

 

 

7. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yasin Suresinin Yüzünden Okunması ve Ezberlenmesi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Hz. Muhammed (s.a.v)’ın Hayatı

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

9. Medine’ye Hicret

a. Mekke’den Çıkış ve Hicret Yolculuğu

b. Kuba’da İlk Mescidin Yapılması

c. Hicret Yolunda İlk Cuma Namazı ve İlk Hutbe

 

Ç. FIKIH

Temel İbadetlerde Fıkhi Hükümler ve Mezheplerin Delilleriyle İlgili Örnekler

a. Namazla İlgili Örnekler

b. Oruçla İlgili Örnekler

 

D. HADİS

7. Türkçeye Çevrilen Temel Hadis Kaynakları

a. Sahih-i Buharî

b. Sahih-i Müslim

c. Süneni Ebu Davut

 

E. KELAM

Ahiret İnancı

a. Ölüm Bir Hayat Gerçeğidir

b. İnsanların Ölümden Sonra Dirilmesi (Ba’s, Haşr ve Mahşer Kavramları)

 

F. TEFSİR

Tefsirde Yeni Yaklaşımlar

a. Konularına Göre Tefsir ÇalışmalarıVIII

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

3. İbadetlerin Psiko Sosyal Temelleri

c. Duanın Psikolojik Temelleri

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

İletişimi Zorlaştıran Faktörler

a. Kişisel Faktörler

b. Dil Güçlükleri

c. Algı Güçlüğü

ç. Sosyal ve Kültürel Farklılıklar

 

 

8. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yasin Suresinin Yüzünden Okunması ve Ezberlenmesi

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Hz. Muhammed (s.a.v)’in Hayatı

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

10. Hicretin Sosyal ve Kültürel Sonuçları

11. Hicretin Siyasi ve Askeri Sonuçları

 

Ç. FIKIH

Temel İbadetlerde Fıkhi Hükümler ve Mezheplerin Delilleriyle İlgili Örnekler

c. Hac ile İlgili Örnekler

ç. Zekât ile İlgili Örnekler

d. Yiyecek ve İçeceklerle İlgili Örnekler

 

D. HADİS

Türkçeye Çevrilen Temel Hadis Kaynakları

ç. Süneni Tirmizi

d. Süneni Nesâi

e. Süneni İbni Mâce

 

E. KELAM

Ahiret İnancı

c. İnsanların Sorgulanması (Hesap, Sual ve Mizan Kavramları)

ç. Cennet ve Cehennem

d. Ahirete İmanın Dünya Hayatını Anlamlandırmaya Katkısı

 

F. TEFSİR

Tefsirde Yeni Yaklaşımlar

b. İlmî Tefsir Çalışmaları

c. Sosyolojik Tefsir Çalışmalar

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

4. Hurafe ve Batıl İnançların Psikolojik Temelleri

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

İrşat, Tebliğ ve Davette Genel İlkeler

 

GENEL DEĞERLENDİRME TESTLERİ CEVAP ANAHTARI

KAYNAKÇA

Paylaş:

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile