I. Dönem

I. Dönem

 

İLAHİYAT PROGRAMLARINI DESTEKLEME

KURS KİTABI 

 

 

YRD. DOÇ. DR. AHMET EKŞİ

AHMET MEYDAN

AHMET YAPICI

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

I. DÖNEM

 

1. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

1. Kuran’ı Doğru ve Güzel Okumanın Önemi

2. Harfler ve Özellikleri

a. Harfler ve İsimleri

b. Harflerin Yazılışları (Başta, Ortada, Sonda

c. Harflerin Mahreçleri

ç. İnce ve Kalın Sesli Harfler

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Sesler ve Harfler

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. Hz. Muhammed’in Hayatını Öğrenmenin Önemi

2. İslam Öncesi Mekke’de Sosyal Durum

a. Hz. İbrahim’in Ailesiyle Mekke Bölgesine Gelişi ve Kâbe’nin Yapımı

b. Kabile Hayatı ve Sosyal Sınıflar

i. Aile

ii. Hürler

iii. Köleler

iv. Mevlalar

c. Fil Olayı

 

Ç. FIKIH

1. Fıkıh İlminin Konusu

2. Fıkıh-Fıkıh Usulü İlişkisi

 

D. HADİS

1. Hz. Muhammed’in Beşerî Yönü

 

E. KELAM

1. Kelam Biliminin Konusu ve Amacı

2. Kelam Biliminin Doğuşu ve Gelişmesi

3. Kelam Biliminin, İslam Bilimleri Arasındaki Yeri

 

F. TEFSİR

Kur’an-ı Kerim’in Nüzul Ortamı ve Gönderiliş Amacı

a. Kur’an’dan Önce Vahyedilmiş Kitaplar

b. Kur’an’dan Önceki Dinsel Topluluklar

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

Din Psikolojisinin Konusu ve Metodu

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

1. İletişim ve Halkla İlişkilere Giriş

1.1. İnsan İlişkilerinde İletişimin Önemi

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ 1

CEVAP ANAHTARI

 

 

2. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Harflerin Okunuşu

a. Harekeler: Üstün, Esre, Ötre

b. Cezim (Sükun)

c. Şedde

ç. Tenvin

d. Med Harfleri: Elif, Vav, Ya

e. Vav ve Ya Şeklinde Yazılan Elif

f. Uzatma (Asar-Çeker) İşareti

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Selamlaşma ve Tanışma

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. İslam Öncesi Mekke’de Kültürel Durum

a. Yazı ve Edebiyat

b. Bazı Adetler ve Uygulamalar (Astroloji, Kahinlik, Büyücülük)

 

Ç. FIKIH

Fıkıh İlminin Diğer İlimlerle İlişkisi

a. Fıkıh İlminin Temel İslam Bilimleriyle İlişkisi

b. Fıkıh İlminin Diğer Bilimlerle İlişkisi

 

D. HADİS

2. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Yönü

 

E. KELAM

Varlık Sorunu

a. Allah-Âlem İlişkisi

b. Madde

c. Hayat

ç. İnsan

 

F. TEFSİR

3. Kur’an-ı Kerim’in Nüzul Ortamı

a. Mekkelilerin İnançları

b. Mekkelilerin Yaşam Biçimleri

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

Din – Fıtrat İlişkisi

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

1.2. İletişim Süreçleri ve Modelleri

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ 2

CEVAP ANAHTARI

 

 

3. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Okunuşla İlgili Özel Durumlar

a. Elif lam takısı

b. Zamir ve Okunuşu

c. Med-Kasr Kelimeleri

ç. Okunmayan Elif

d. Hurûf-ı Mukattaa

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Aile ve Ev

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. İslam Öncesi Mekke’de Ekonomik Durum

a. Ticaret ve Panayırlar

b. Ziraat

c. Hayvancılık

 

Ç. FIKIH

Fıkıh İlminin Temel İlke ve Amaçları

a. Mükellefiyette Kolaylık

b. Helallerde Genişlik, Haramlarda Sınırlılık

c. Hükümlerde Tedricîlik

ç. Kamu Yararının Gözetilmesi

d. Adaletin Gerçekleşmesi

 

D. HADİS

3. Hz. Muhammed’in Tebliğ ve Tebyin Görevi

3.1. Hz. Muhammed’in Kur’an’ı Tebliğ Etmesi

 

E. KELAM

Bilgi Sorunu

a. Bilginin Tanımı

b. Bilginin Kaynakları

i. Akıl

ii. Vahiy

iii. Duyular

 

F. TEFSİR

2. Kur’an-ı Kerim’in Gönderiliş Amacı

a. Doğru Bilgi

b. Doğru İnanç

c. Doğru Davranış

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

Din Eğitimi İhtiyacı

 

H. İLETİŞİM VE HAKLA İLİŞKİLER

1.3. Temel İletişim Becerileri

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ 3

CEVAP ANAHTARI

 

 

4. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Okunacak, Ezberlenecek Söz ve Dualar

a. Kelime-i Tevhit

b. Kelime-i Şehadet

c. Eûzü Besmele

ç. Tekbir

d. Salatü Selam

e. Ezan ve Kamet

f. Namazdaki Tesbihler

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Alışveriş

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. İslam Öncesi Mekke’de Dinî Durum

a. Putperestlik

b. Haniflik

c. Kâbe ve Hac

 

Ç. FIKIH

Fıkıh İlminin Doğuşu

a. Mezhepler Öncesi Dönem

i. Hz. Peygamber Dönemi

ii. Sahabîler ve Tabiîler Dönemi

 

D. HADİS

3.2. Hz. Muhammed’in Kur’an’ı Açıklaması

3.3. Hz. Muhammed’in Uyarması

 

E. KELAM

İtikadî Yorumlar

a. Yorum Farklılıklarının Ortaya Çıkış Sebepleri

i. Dinî Metinlerden Kaynaklanan Sebepler

ii. İnsanın Yapısından Kaynaklanan Sebepler (Sosyal, Kültürel, Siyasî ve Coğrafî)

 

F. TEFSİR

1. Vahyin Yazılması ve Korunması

2. Kur’an-ı Kerim’in Mushaf Hâline Getirilmesi ve Çoğaltılması

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

Dinî Duygunun Gelişimi

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

İletişimde Dil ve Beden Dilinin Önemi

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ 4

CEVAP ANAHTARI

 

 

5. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Okunacak, Ezberlenecek Söz ve Dualar

a. Amentü

b. Sübhâneke Duası

c. Tahiyyat Duası

ç. Salli ve Barik Duaları

d. Rabbenâ Duaları

e. Kunut Duaları

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Günlük Hayat

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

Hz. Muhammed’in Doğumu ve Çocukluğu

 

Ç. FIKIH

b. Mezheplerin Oluşum Dönemi

1. Fıkıh Mezheplerinin Doğuşunu Hazırlayan Sebepler

i. Hanefî Mezhebi

ii. Malikî Mezhebi

 

D. HADİS

4. Hz. Muhammed’e İtaat

 

E. KELAM

1. Belli Başlı İtikadî Mezhepler

a. Havariç

i. Haricîlerin Doğuşu

ii. Haricîlerin Temel Görüşleri

iii. Haricîlerin Kolları

iv. Günümüzde Haricî Görüş ve Düşünceler

 

F. TEFSİR

Kur’an’ın İndiriliş Süreci ile İlgili Özellikleri

1. Mekkî ve Medenî

2. Esbab-ı Nüzul

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

İnsanın Diğer Canlılardan Farklı Özellikleri

1. İnsanın İradesi ve Sorumluluğu

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

Halkla İlişkiler Uygulama Teknikleri ve Örnek Olaylar

1. Problemi Anlama ve Problemin Analizi

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ 5

CEVAP ANAHTARI

 

 

6. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Kur’an’ı Tecvitle Okumanın Önemi

a. Tecvidin Tanımı, Amacı ve Önemi

b. Uzatma (med) ve Çeşitleri

i. Medd-i Tabiî

ii. Medd-i Muttasıl

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Günlük Hayat

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. Hz. Muhammed’in Gençlik Dönemi

a. Erdemliler Birliğine (Hılfu’l-Fudul) Katılması

b. Ticaretle Uğraşması

c. Hz. Hatice ile Evliliği

 

Ç. FIKIH

a. Şafiî Mezhebi

b. Hanbelî Mezhebi

c. Caferî Mezhebi

ç. Mensubu Kalmayan Fıkhî Mezhepler

 

D. HADİS

5. Hadis İlminin Konusu ve Önemi

 

E. KELAM

Belli Başlı İtikadi Mezhepler

b. Şia

i. Şia’nın Doğuşu

ii. Şia’yı Ûla, Mufaddıla ve Galiyye

iii. Şia’nın Temel Prensipleri

iv. Şia’nın Kolları

 

F. TEFSİR

Kur’an’ın İndiriliş Süreci ile İlgili Özellikleri

3. Nâsih ve Mensuh

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

2. Kişilik Gelişimi ve Kendini Tanıma

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

2. Hedef Kitlelerin ve Amaçların Tespiti

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ 6

CEVAP ANAHTARI

 

 

7. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Uzatma (Med) ve Çeşitleri

a. Medd-i Munfasıl

b. Medd-i Ârız

c. Medd-i Lâzım

ç. Medd-i Lîn

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Öğünler

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

Hz. Muhammed’in Yetişkinlik Dönemi

a. “Emin Kişi” Olarak Anılması

b. Hira Günleri

 

Ç. FIKIH

Fıkıh İlminde Sonraki Gelişmeler

a. Taklit Dönemi

b. Fıkıh İlminde Yeni Gelişmeler

i. Fıkıh İlminde Ülkemizdeki Yeni Gelişmeler

 

D. HADİS

6. Hadis İlminin Temel Kavramları

6.1. Hadis

6.2. Sünnet

6.3. Eser

6.4. Haber

 

E. KELAM

c. Mürcie

i. Mürcie’nin Ortaya Çıkışı

ii. Mürcie’nin Temel Görüşleri

ç. Mutezile

i. Mutezile’nin Doğuşu

ii. Mutezile’nin Temel Görüşleri

 

F. TEFSİR

Kur’an İlimlerinin Doğuşu ve Gelişmesi

1. Kıraat Farklılıkları

2. Garibu’l-Kur’an

3. Müşkilu’l-Kur’an

4. Mücmel ve Mübeyyen

5. Mübhemler

6. Muhkem ve Müteşabih

 

H. DİN PSİKOLOJİSİ

3. Dinî İnançların Gelişiminde Sosyal, Bağlamsal ve Kültürel Faktörler

 

I. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

3. İkna ve Konuşma

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ 7

CEVAP ANAHTARI

 

 

8. HAFTA

A. KUR’AN-I KERİM

Yüzünden Okunacak ve Ezberlenecek Sureler

a. Fâtiha Suresi

b. Fil- Nas Sureleri

 

B. MESLEKİ ARAPÇA

Öğünler

 

C. SİYER VE İSLAM TARİHİ

1. Aile Reisi Olarak Hz. Muhammed

a. Aile Bireylerine (ehl-i beyt) Karşı Tutumu

b. Çocuklarına ve Torunlarına Karşı Sevgisi

 

Ç. FIKIH

1. Fıkıh İlminde Yeni Gelişmeler

2. Fıkıh ilminde İslam dünyasındaki Yeni Gelişmeler

 

D. HADİS

6.5. Ravi

6.6. Rivayet-mervi

6.7. Sened-isnad

6.8. Metin

6.9. Tarik-Tabaka

6.10. Cerh ve Ta’dil

 

E. KELAM

d. Ehl-i Sünnet

i. Ehl-i Sünnetin Temel Görüşleri

ii. Selefiye Düşüncesinin Esasları

1. Eş’ariye

2. Maturidiye

3. Eş’ariye ve Maturidiye Arasındaki Görüş Ayrılıkları

 

F. TEFSİR

Tefsir İlminin Amacı ve Kur’an’ı Anlamadaki Önemi

 

G. DİN PSİKOLOJİSİ

İnsanın İbadet İhtiyacı

 

H. İLETİŞİM VE HALKLA İLİŞKİLER

İmaj Yönetimi

GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ 8

CEVAP ANAHTARI

 

GENEL DEĞERLENDİRME TESTLERİ CEVAP ANAHTARI

KAYNAKÇA

Paylaş:

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile